Prosjekter

Utvalgte prosjekter

NTNU Campussamling

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø iTrondheim samles fra spredte lokasjoner til ett samlet campus sentrert påGløshaugen. Staten skal finansiere nybygg og ombygging av inntil 137 000kvadratmeter i området for å muliggjøre samlingen.

Concreto har i oppdrag fra Finansdepartementet jobbet med kvalitetssikringav sentrale spørsmål knyttet til gjennomføringsstrategien lagt frem avStatsbygg og NTNU for NTNU Campussamling. Dette innebærer blant annet valg tilbyggerekkefølge, regime for kostnadsstyring, en vurdering avgevinstrealiseringsplan og valg av kontraktsstrategi.

Byutvikling av Skøyen

Oslo kommune har ambisjoner om at Skøyen skal være etforegangsområde for klimasmart og klimanøytral byutvikling. Planarbeidet medSkøyen områderegulering har som hensikt å sikre en framtidsrettet og helhetligutvikling av Skøyen som kollektivknutepunkt og attraktivt byområde.

I oppdrag fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten har Concretohjulpet Oslo kommune med å gjennomføre en kostnadsberegning ogusikkerhetsanalyse av diverse infrastrukturtiltak knyttet til byutviklingen avSkøyen. Resultatene fra usikkerhetsanalysen var med å legge grunnlaget forforhandlinger om utbygging med grunneiere i området.

Nytt beredskapssenter på Stjørdal

Concreto ledet på oppdrag fra Stjørdal kommune en
mulighetsstudie av et nytt beredskapssenter på Stjørdal. Det nyeberedskapssenteret tar utgangspunkt i det nyopprettede Værnesregionen Brann- og Redning, men inkluderer også en rekke andre interessenter som Sivilforsvaret, Tolletaten, Politiet og Forsvaret.

Concreto har sett på muligheter og utfordringer som ligger isamlokaliseringen. Herunder en omfattende interessentanalyse med mål om å definere behovet til beredskapssenteret samt konkretisere hvilke funksjoner ogareal det innebærer. En skisse av mulighetene for programmering og logistikkhar også blitt gjennomført, i tillegg til både kostnadsestimater og usikkerhetsanalyser.

Nationaltheatret

Nationaltheatrets hovedbygning av 1899 i Studenterlunden iOslo ble fredet i 1983. Det er behov for rehabilitering og oppgradering av de bygningsmessige forholdene og tekniske anlegg ved Nationaltheatret.

På oppdrag fra Finans- og Kulturdepartementet ledet Concreto prosessen med å kvalitetssikre prosjektets strategi og organisering i samsvar med prosjektets mål og rammer for gjennomføring. Samspillet mellom byggeprosjektet og brukerutstyret ble vurdert og det ble foreslått tiltak for å styrke sammenhengen mellom de to delprosjektene. Concreto bidro også med å gi anbefalinger om hvordan prosjektet burde organiseres for å sikre best mulig samspill.

Riksvei 7, Sokna - Ørgenvika

Riksvei 7 (Rv 7) er sammen med E134, Rv 52 og E16
en av hovedferdeslsårene fra øst til vest i Sør-Norge. Den er i kjøretid den raskeste av de fire på strekningen Oslo-Bergen, men også den som i snitt har størst utfordringer med vinterstengning og kolonnekjøring, i tillegg til at vegen er definert som ulykkesutsatt. Den nye Rv 7 Sokna-Ørgenvika ble åpnet sommeren 2014, og innebar en betydelig innkorting.  

Concreto har på oppdrag fra Concept-programmet gjennomført en etterevaluering av utbyggingen Rv 7 Sokna-Ørgenvika. Formålet er både knyttet til kontroll og ikke minst til læring, slik at ulike erfaringer herfra kan tilflyte fremtidige prosjekter. Evalueringen baserte seg på en grundig analyse av operasjonell, taktisk og strategisk vellykkethet, i tillegg til en omfattende samfunnsøkonomisk analyse.